Ferme pédagogique

Ferme pédagogique · 18. September 2019
Ab dësen Hierscht bidde mir reegelméisseg samsdes en Nomëtteg un, wou ärt Kand d'Liewen op an ronderëm eisen Haff entdecken an erliewen däerf.

Ferme pédagogique · 06. Juni 2019
Dir wëllt mat ärer Schoulklass bei eis op den Haff kommen? Mat äre Kanner e Biomëllech-Betrib mat alle Sënner erliewen an entdecken? Dir wëllt eng Visite oder souguer 4 Visiten passend zu de 4 Joreszäiten? Da kënnt dir iech ab elo fir d'Schouljoer 2019/2020 umellen. Weider Detailer fannt dir ënnert