Schoulprojet 2015-2017 mat Garnech


Mir haten fir d'Schouljoeren 2015-2017 e Schoulprojet mat der Garnecher Schoul gehat, wou ech och Léierin war.

 

All Klass vum Précoce bis de Cycle 4.2 koum ofwiesselnd méindes moies op den Haff. D’Klassen hu bei den Aarbechten, wéi Kéi sträichen, Kaalwer fidderen, Kéi fidderen gehollef. Sie hunn mat alle Sënner eisen Haff duurch déi véier Joreszaïten entdeckt.

 

All Besuch um Haff stung ënnert engem aneren Thema an d'Kanner hu spannend Saachen geléiert. Beim éischte Besuch hu si de Wee vun der Mëllech entdeckt an selwer Botter gemaach, dee selbstverständlech och geschmaacht ginn ass.

 

Mir hate fir d'Schoulklassen e Stéck op engem Feld ofgestach. Dat wir de Kanner hiert Feld a si Huhn dann och ëmmer nom Feld kucken mussen, ob do nach ëmmer alles an der Rei war, op de Weess gewuess war, ...

 

Fir dass ëmmer all Klass, all Kanner wosste wat um Haff geschitt ass, wat et Neies gouf, hu si dann an der Schoul reegelméisseg Noriichten-Artikelen iwwert den Haff geschrieen a dann en Haffblat erausginn. Fir dass d'Haffblat och illustréiert konnt ginn, hunn d'Kanner während hirem Besuch um Haff selwer Fotoen, gemaach, déi si dann mat an hir Artikelen verschafft hunn. Dëst Haffblat kënnt Dir Iech och hei op eiser Haffsäit ukucken.

 

Sou hunn d'Kanner nieft der spannender Welt um Bauerenhaff och nach geléiert Texter um Computer ze schreiwen, wéi een Iwwerschrëften faarweg maache kann, Fotoen asetzen kann an nach ganz vill aner Saachen.

 

Dir wëllt och mat ärer Klass, ärer Maison Relais, ärer Crèche eisen Haff entdecken? Da mëllt iech einfach iwwert Mail oder Telefon um 621 236 007.